dimarts, 27 de desembre de 2011

Una Z'hiztòria per al Zz'anònim que z'avorria


Diuen que van zentir dir al veí del zegon Joan Carlez Zenze Por un gran dizcurz la Nit bona de l'any 1577.

Com que era molt educaz, va iniziar l'arenga tot dezitjant Pau i Felizitat per a lez Entelèquiez Televizivez amb "ull avizor".

Tot zeguit apreziat Z'anònim digué que era aquezta una època de granz entrebancz i molt complicada, però que confiava en lez virtutz de la Gran Entelèquia ezpanyola.
Mentre el zentia parlar penzava si ell també patia aquezta complicada zituació zevera econòmica i malgrat que no mai m'havia dirigit una carta, ni zavia dels doz anyz que vivia zota el pont, m'eztranyava que diguera que aqueztz trenta-ziz anyz han eztat prou per conéixer la Gran Entelèquia Parida (incloz jo, ezclar).

Ah Collonz, quin pèl té la burra!

El meu zervell de mozquit carburava quinz eren elz canviz que per la criziz modificarien hàbitz i comportamentz econòmicz i zocialz.

J. C. Zenze Por digué que potzer hauríem de refleczionar zobre aquellez cozez que hem fet malament....

Però a qui s'adrezava? Parlava delz individuz i delz Grupz i no em veia en cap lloc. Alezhorez vaig penzar si s'adrezava a tu, Z'anòmim z'avorrit...

Deia que amb aquezt reconeixement i zertz valors ZUPOZATS DE LA gRAN eNTELÈQUIA podrem tirar endavant.

Jo me'l mirava, ezcorcollava eizos ullz blauz i m'imaginava en eizoz marz criztal·linz del Carib...

A botonz!, el Zenze Por defenia una ezplicazió holizta de la hiztòria; afirmava que sense una anàlizi de conjunt pelz políticz i agentz econòmicz, i inveztigant dez de diferentz anglez no podríem eizir d'aquezta crisi, que per altra banda, no havien provocat tantez perzonez, jo tampoc, mecagondena!

Que era època de zumar... però no el vaig zentir dir què caldria fer amb elz qui durant tantz anyz havíem reztat (furtat) de lez Arquez del Paíz: jo no pujava mai a l'AVE, no veia la Fórmula 1, per pazejar em calia zolament l'Albereda per la Tardor...
No entenia rez i la meua mala llet auzmentava.

Ozti, Z'anònim, quina putada zentir aquetz Zenyor, ezigint Zacrifiziz!
Ai mare meua el Cànzer em matarà perquè hauré d'ezperar doz anyz per la intervenzió, elz qui atenen perzonez granz no cobraran cap ajut... i a tot azò ho anomenava actuar amb REALIZME.

I UNA MERDA, VAIG CRIDAR ZOTA EL pONT... Quina cara dir que aquezta ziga una zituazió de TRANZENDÈNZIA: vIZCA AU-ROPA!

Éz dez d'Au-Ropa d'on zurtirem de la CRIZI.

Però continuà Zenze Por que hi ha una CRIZI interior de Dezocupazió.

I la manera d'eizir d'aquezta?

Que no ziga pagant Jornalz Fem, oi Z'anònim... que tot apunta en aquezta direkzió: fleczibilitat, mobilitat, un zeguit de zimplez canviz zemànticz, poca coza... i deizar caure que la situazió de privilegiz delz funzionariz éz una realitat o mal eczemple per a l'Entelèquia delz Ziutadanz Ezpanolz.

Què et zembla Zz'anònim? T'avorreizez?

Tan zolz em faltava veure com donava lez gràziez als parez i marez que eztan mantenint les boquez delz zeuz fillz amb elz zouz de jubilazió... Azò o la revolta senze control!
Gràziez parez i marez jubiladez per promoure l'EZTABILITAT ZOCIAL!


Però no li he zentit dir al veí del zegon:

- QUE DUGUEN TOTZ ELZ DINERZ DELZ PARADIZOZ FIZCALZ.

- QUE PERSEGUIZQUEN ELS LLADREGOTZ DE LEZ "CAIXEZ B", ELZ QUI AMAGUEN FORTUNEZ O HAN ROBAT LA ZUOR DEL TREBALLADOR/ORA HONEZT/A.


Arribatz a aquezt moment una pluja de conceptez metafízicz caigueren dez del zel:

Dignitat, Eztabilitat, Prozperitat, (de Prosper Merimé),Pau, Llibertat, Educazió, Treball, Ezforz, Iniciativa, Zolidaritat.

I dezprez de tot azò va veure lez orellez al llop: Cal comportar-ze amb Eczemplaritat i creure que la Juztízia éz igual per a totz: així Ziga. (Mozen Antoni, fem Miza?).

Arribat aquezt punt vaig zentir parlar delz Ezpanolz, amoz de la zeua deztinazió que fa zinc zetmanes en l'eczerzizi delz zeuz dretz zoberanz acudíren i parlàrem de l'alternanza política; alezhorez una mà tocava el meu muzcle, i agafant-ze a l'ezperit de zacrifizi i al zimbolizme de la Zimbomba em demanava que m'unira a l'orgull petri per rezpondre alz reptez méz compleczes.

I el veí del segon afirmà que la Zimbomba no enz abandonaria.

Fou en aquell moment quan em vaig zentir fuzionat, penetrat d'un amor míztic a l'eztil del Profezor Layton, dinz del cor estratozfèric d'aquezt veí.

I done fe de tot azò a tu, oh ínclit Zz'anònim que, pel teu avorriment, les meus cordes vibren.

4 comentaris:

Aquil·les Sisternes ha dit...

No m’ha quedat clar zzzi azzzò li ho han contat o zzzi ho va veure vozzztè mateix. En qualzzzevol cas, no li va entrar zzzon?

el pidolaire entretingut ha dit...

Ja eztic immunitzat per culpa de la mozca tzé-tzé de la noztra política.

Anònim ha dit...

I tot azo per a dir que eztaz cabrejat amb el món? Relaxat home. Zolz amb la mala llet que haz deztilat amb la merdeta aquesta de penjollet, has perdut 1 anyet de vida i haz multiplicat per trez la probabilitat de patir un canzer provocat per la malhoztia retinguda. Relaaaax.

el pidolaire entretingut ha dit...

Anònim per què no et pozez un anemòmetre per l'orella i te'l trauz entre la carn i l'ungla?
I no prenguez el zagrat nom de Déu en va que zemblez un perzonatge de Emile Zola, Zolzero perolero.